Warunki użytkowania i uwagi prawne

UnknownPhone.com zapewnia użytkownikom publiczną i bezpłatną usługę.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi podstawowymi zasadami korzystania z Serwisu. Należy pamiętać, że korzystanie z Witryny stanowi bezwarunkową zgodę użytkownika na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli Użytkownik ("Użytkownik") nie wyraża na nie zgody, nie korzysta z Serwisu, nie dostarcza żadnych materiałów do Serwisu ani nie pobiera z niego żadnych materiałów.

UnknownPhone.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian stanowi bezwarunkową zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu w jego zmienionej formie. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Zasadami i Warunkami Użytkowania za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie do korzystania z Witryny i nie obejmują żadnych powiązanych z nią witryn osób trzecich. Niniejszy Regulamin i nasza Polityka prywatności, które są niniejszym włączone przez odniesienie, zawierają całą umowę ("Umowa") między Tobą a UnknownPhone.com w odniesieniu do Witryny. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Dozwolone i zakazane użytkowania

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celu dzielenia się i wymiany pomysłów/informacji z innymi Użytkownikami. Użytkownik nie może korzystać ze Strony w celu naruszania obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym, bez ograniczeń, wszelkich obowiązujących przepisów prawa antymonopolowego lub innych nielegalnych praktyk handlowych lub biznesowych, federalnego i stanowego prawa papierów wartościowych, przepisów ogłoszonych przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, wszelkich przepisów jakiejkolwiek krajowej lub innej giełdy papierów wartościowych oraz wszelkich przepisów, zasad i regulacji amerykańskich dotyczących eksportu i reeksportu towarów lub danych technicznych.

Użytkownikowi nie wolno przesyłać ani przekazywać żadnych materiałów, które naruszają lub sprzeniewierzają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe lub tajemnice handlowe jakiejkolwiek osoby, ani też ujawniać za pośrednictwem Witryny żadnych informacji, których ujawnienie stanowiłoby naruszenie jakichkolwiek zobowiązań w zakresie poufności.

Nie wolno przesyłać żadnych wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych form szkodliwego kodu komputerowego, ani też narażać sieci lub serwerów Strony na nieuzasadnione obciążenie ruchem, ani też w inny sposób angażować się w zachowania uznawane za zakłócające normalne funkcjonowanie Strony.

Surowo zabrania się przekazywania na lub za pośrednictwem strony internetowej jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, obraźliwych, zawierających groźby, obelżywych, oszczerczych, napastliwych, wulgarnych, obscenicznych, bluźnierczych, nienawistnych, oszukańczych, zawierających treści o charakterze seksualnym, rasowym, etnicznym lub w inny sposób budzących zastrzeżenia, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich materiałów zachęcających do zachowań, które mogłyby stanowić przestępstwo, powodować odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.

Wyraźnie zabrania się zestawiania i wykorzystywania danych osobowych innych Użytkowników, w tym adresów, numerów telefonów, numerów faksu, adresów e-mail lub innych informacji kontaktowych, które mogą pojawić się na Stronie, w celu tworzenia lub tworzenia list marketingowych i/lub mailingowych oraz wysyłania innym Użytkownikom niezamówionych materiałów marketingowych, zarówno za pomocą faksu, poczty elektronicznej, jak i innych środków technicznych.

Wyraźnie zabrania się również rozpowszechniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w celach marketingowych.

Materiały użytkownika/przesyłki

UnknownPhone.com nie chce otrzymywać od Ciebie za pośrednictwem Witryny informacji poufnych lub zastrzeżonych. Wszelkie materiały, informacje lub inne formy komunikacji przesyłane lub zamieszczane przez użytkownika ("Materiały") na Stronie będą uznawane za niepoufne.

Listy dyskusyjne i fora dyskusyjne użytkowników

UnknownPhone.com może, ale nie jest do tego zobowiązany, monitorować lub przeglądać wszelkie obszary Witryny, w których użytkownicy przesyłają lub publikują komunikaty lub komunikują się wyłącznie ze sobą, w tym między innymi fora użytkowników i listy poczty elektronicznej oraz treść wszelkich takich komunikatów. UnknownPhone.com nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za treść takich komunikatów, niezależnie od tego, czy wynikają one z przepisów prawa autorskiego, zniesławienia, prywatności, obsceniczności lub innych. UnknownPhone.com może w dowolnym momencie edytować lub usuwać zawartość Witryny według własnego uznania.

Korzystanie z danych osobowych, które można zidentyfikować

Informacje przesyłane do Witryny podlegają aktualnej Polityce Prywatności UnknownPhone.com oraz podanej licencji tej witryny.

Użytkownik wyraża zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji podczas rejestracji w Serwisie. Twoim obowiązkiem jest utrzymywanie i niezwłoczne aktualizowanie tych informacji o koncie, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są oszukańcze, nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, lub mamy uzasadnione powody, aby podejrzewać, że takie informacje są oszukańcze, nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta bez uprzedzenia oraz do odmowy wszelkiego obecnego i przyszłego korzystania ze strony internetowej.

Mimo że sekcje strony internetowej można przeglądać po prostu odwiedzając ją, w celu uzyskania dostępu do niektórych treści i/lub dodatkowych funkcji oferowanych na stronie internetowej, może być konieczne zalogowanie się jako gość lub zarejestrowanie się jako członek. W przypadku założenia konta w Serwisie, użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, identyfikatora użytkownika i hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w związku z Twoim hasłem lub kontem. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia hasła lub konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie zezwalać innym osobom, również tym, których konta zostały zlikwidowane, na dostęp do Strony przy użyciu konta lub identyfikatora użytkownika. Użytkownik przyznaje UnknownPhone.com prawo do przekazywania, monitorowania, pobierania, przechowywania i wykorzystywania swoich informacji w związku z działaniem Serwisu i świadczeniem usług na rzecz Użytkownika. UnknownPhone.com nie może i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które podajesz, ani za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie przez Ciebie lub osoby trzecie informacji przesłanych lub otrzymanych za pośrednictwem Serwisu. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy prywatność danych osobowych na Twoim koncie, odwiedź naszą Politykę prywatności.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić UnknownPhone.com, agentów, sprzedawców lub dostawców przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem ze Strony, w tym, bez ograniczeń, naruszeniem przez Ciebie lub innego abonenta lub użytkownika Twojego konta, wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Wypowiedzenie .

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują do momentu wypowiedzenia ich przez którąkolwiek ze stron. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, musi zaprzestać korzystania z Witryny. W przypadku niezadowolenia z Witryny, jej zawartości lub któregokolwiek z niniejszych warunków, zasad i zasad, jedynym prawnym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Witryny. UnknownPhone.com zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do Witryny lub jej części i korzystania z niej bez uprzedzenia, jeśli uważamy, według własnego uznania, że takie użycie (i) narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo; (ii) jest szkodliwe dla naszych interesów lub interesów, w tym własności intelektualnej lub innych praw, innej osoby lub podmiotu; lub (iii) jeśli UnknownPhone.com ma powody, aby sądzić, że naruszasz niniejszy Regulamin.

Ogólne

UnknownPhone.com nie twierdzi, że Zawartość Witryny jest odpowiednia lub może być pobierana. Dostęp do Zawartości może nie być legalny przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za zgodność z prawem swojej jurysdykcji. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do niniejszych Warunków. Strona może powiadomić drugą stronę wyłącznie w formie pisemnej w głównym miejscu prowadzenia działalności, pod adresem głównego przedstawiciela prawnego tej strony lub w inny sposób, który strona ta określi na piśmie. Zawiadomienie uznaje się za doręczone osobiście lub faksem lub, jeżeli zostało wysłane pocztą uwierzytelnioną z opłaconą przesyłką pocztową, po upływie 5 dni roboczych od daty wysłania, lub, jeżeli zostało wysłane przez międzynarodowego kuriera z opłaconą przesyłką pocztową, po upływie 7 dni roboczych od daty wysłania. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, nie naruszając ich w żaden sposób. Ponadto strony postanawiają zastąpić takie niewykonalne postanowienie klauzulą wykonalną, która będzie najbardziej zbliżona do intencji i skutków ekonomicznych niewykonalnego postanowienia. Nagłówki sekcji służą wyłącznie celom referencyjnym i nie definiują, ograniczają, interpretują ani nie opisują zakresu ani zasięgu takiej sekcji. Brak działania ze strony UnknownPhone.com w związku z naruszeniem niniejszej Umowy przez Ciebie lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się i nie ogranicza praw UnknownPhone.com w odniesieniu do takiego naruszenia lub wszelkich późniejszych naruszeń. Wszelkie powództwa lub postępowania wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub korzystaniem z Witryny przez Użytkownika muszą być wnoszone do sądów w Belgii, a Ty wyrażasz zgodę na wyłączną osobistą jurysdykcję i lokalizację takich sądów. Wszelkie powództwa, jakie możesz mieć w związku z korzystaniem z Witryny, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Niniejsze Warunki określają całość porozumienia i zgody stron oraz zastępują wszelkie ustne lub pisemne porozumienia lub uzgodnienia między stronami, co do ich przedmiotu. Zrzeczenie się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego lub późniejszego naruszenia.

Linki do innych materiałów

Witryna może zawierać linki do stron będących własnością lub obsługiwanych przez niezależne osoby trzecie. Linki te służą wyłącznie wygodzie użytkownika i mają charakter poglądowy. Nie sprawujemy kontroli nad takimi stronami i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści zamieszczane na tych stronach. Fakt, że UnknownPhone.com oferuje takie łącza, nie powinien być w żaden sposób interpretowany jako poparcie, autoryzacja lub sponsoring tej witryny, jej zawartości lub firm czy produktów, do których się ona odwołuje, a UnknownPhone.com zastrzega sobie prawo do odnotowania braku powiązań, sponsoringu lub poparcia w Witrynie. Jeśli zdecydujesz się wejść na którąkolwiek ze stron osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na Stronie, robisz to na własne ryzyko. Ponieważ niektóre witryny wykorzystują automatyczne wyniki wyszukiwania lub w inny sposób łączą użytkownika z witrynami zawierającymi informacje, które mogą być uznane za niewłaściwe lub obraźliwe, UnknownPhone.com nie może ponosić odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem autorskim, legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych w witrynach stron trzecich, a użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec nas w odniesieniu do takich witryn.

Powiadomienie o możliwym naruszeniu warunków i zasad

W przypadku, gdy uważają Państwo, że materiały lub treści publikowane na stronie internetowej mogą naruszać nasze Warunki, prosimy o kontakt.

Nasza Polityka Plików Cookie

Nowe przepisy unijne dotyczące ciasteczek weszły w życie 26 maja 2011 roku. Przepisy stanowią, że pliki cookie mogą być używane przez strony internetowe tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Nasza polityka dotycząca plików cookie ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie, a także przekazanie informacji o tym, jak kontrolować używanie plików cookie.

Czym są Ciasteczka?

"Pliki cookie" to małe fragmenty danych, które strona internetowa wysyła na dysk twardy komputera podczas odwiedzania tej strony. Dane te są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Jedynymi plikami cookie dostarczanymi przez tę stronę internetową są wszystkie "cookies stron trzecich", czyli dostarczane przez inną firmę, z której usług korzystamy, a nie bezpośrednio przez nas. Usługi, z których korzystamy z plików cookie to Google Analytics i Google Adsense. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi plikami cookie osób trzecich.

Google Analytics (Czytaj dalej)

Używamy Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający naszą stronę internetową angażują się w jej działanie. Dane analityczne są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Google Analytics pomaga nam poprawić wrażenia odwiedzających poprzez zrozumienie czynników związanych z naszą stroną internetową, takich jak liczba odwiedzin każdej strony, częstotliwość i czas trwania wizyt unikalnych użytkowników oraz słowa kluczowe, które użytkownicy szukają, aby znaleźć naszą stronę internetową. Żadna z tych informacji nie jest w stanie zidentyfikować użytkownika osobiście. Możesz zrezygnować z plików cookie Google Analytics, a także zainstalować w swojej przeglądarce wtyczkę Google Analytics Opt-out Add-on, która uniemożliwia Google Analytics zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach na stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Adsense (Czytaj dalej)

Reklama na naszej stronie internetowej jest dostarczana przez Google Adsense. Reklama ta wykorzystuje pliki cookie do odkrywania ogólnych informacji o stronach, które odwiedzasz, i wykorzystuje te informacje do obsługi reklam, które mogą być interesujące dla Ciebie. System ten jest anonimowy i nie wie, kim jesteś. Nie mamy dostępu do żadnych z tych informacji. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania plików cookie z reklamami, nadal będziesz widział reklamy na naszej stronie, ale nie będą one dostosowane do Twoich potrzeb. Możesz zrezygnować z reklamy ukierunkowanej tutaj: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

Jak kontrolować korzystanie z Cookies

Jeśli nie chcesz zaakceptować cookies z tej strony na swoim komputerze, możesz to zrobić:

1) skorzystać z narzędzi Google połączonych powyżej, aby zrezygnować z Google Analytics i Google Adsense;

2) dowiedzieć się więcej o tym, jak Google Adsense i Google Analytics używają plików cookie, w tym informacji o rezygnacji, ze strony internetowej Google pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-analytics

lub

3) zmienić ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce internetowej (Internet Explorer, Google Chrome, Safari itp.).

Te zewnętrzne linki są podane dla Twojej informacji, ale nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych.

O NAS